“Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke / žrtve kroz
jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža
podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini”

Partneri:

O projektu

Trajanje projekta: 

01. januar 2015. - 31. decembar 2017.

Nosioc projekta: 

Udruženje građana Vive Žene, Tuzla, BiH

Projekat implementiraju:

Udruženje građana Vive Žene,  Tuzla, BiH

Udruženje građana Medica, Zenica,  BiH

Fondacija Udružene žene,  Banja Luka, BiH

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj, ACED Banja Luka, BiH

 Područje implementacije projekta:

Brčko Distrikt; 

FBiH - kantoni: Sarajevski;Hercegovačko-neretvanski; Bosansko- podrinjski; Posavski; Zeničko-dobojski Unsko-sanski; Srednjobosanski; Tuzlanski

Republika Srpska – područja okružnih sudova: Banja Luka, Doboj, Bijeljina, Istočno Sarajevo i Trebinje

 

UVOD:

Projektni partneri predstavljaju grupu organizacija civilnog društva koja ima dvadesetogodišnje iskustvo u psihosocijalnom radu sa preživjelima rata, jačanju kapaciteta vladinih i nevladinih organizacija, njihovog umrežavanja i zajedničkog djelovanja u BiH. Temeljni pristup u podršci preživjelim/svjedocima predstavlja uspostavljanje koordinacionih  - multidisciplinarnih timova iz vladinih i nevladinih institucija, njihovo umrežavanje i osnaživanje u psihosocijalnom pristupu u radu sa preživjelim/svjedocima oba pola, stvarajući efikasniji i humaniji ambijent kako preživjelim i svjedocima, tako i stručnjacima i osoblju uključenim u procese podrške.

Takođe, ovakvim pristupom se omogućava strukturalno jačanje sistema koji će rezultirati efikasnijim procesuiranjem predmeta u pravosuđu i biti osnova za podršku žrtvama/svjedocima organizovanog kriminala.

 

Ciljevi, zadaci i aktivnosti  ovog projekta predstavljaju sastavni dio značajnih međunarodnih i domaćih dokumenata, inicijativa i programa:

 • Rezolucijama 1325 i 1820 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija/naroda, kao i Deklaraciji o obavezi sprječavanja seksualnog nasilja u ratu, 
 • Rezoluciji Evropskog parlamenta od 17. juna 2010. godine i Međunarodnom protokolu o dokumentovanju i istraživanju seksualnog nasilja u konfliktu, 
 • Državnoj strategiji za rješavanje pitanja ratnih zločina,
 • Programu za žrtve silovanja, seksualnog zlostavljanja i mučenja i njihovih porodica u BiH 2013-2016,
 • Procjeni potreba za podršku svjedoka/žrtava u BiH Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), 
 • Preporuci Organizacije za bezbjednost i saradnju u Evropi (OSCE) za zaštitu i podršku svjedocima u predmetima ratnih zločina u BiH i
 • Globalnoj inicijativi za prevenciju seksualnog nasilja u sukobu.

 

Opšti cilj predstavlja unaprijeđenje pristupa pravdi i rehabilitaciji za preživjele/svjedoke konflikta kroz pružanje blagovremene multidisciplinarne podrške kako bi se spriječio budući konflikt i doprinijelo održivom miru u BiH.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Uspostaviti 8 novih i unaprijediti 6 postojećih mreža podrške preživjelim/svjedocima u sudskim postupcima, na način da se prenose znanja i iskustava modela dobre prakse u BiH,
 • Ojačati kapacitete najmanje 170 profesionalaca (iz vladinih institucija i nevladinih organizacija), članova/ica uspostavljenih mreža za pružanje efikasne i djelotvorne podrške preživjelim/svjedocima,
 • Ojačati kapacitete lokalnih nevladinih organizacija za vođenje uspostavljenih mreža i podizanje svijesti u lokalnim zajednicama o potrebama i prioritetima ove populacije, prava na rehabilitaciju i psihosocijalnu podršku u ciljnim područjima.

 

Rezultati koje želimo postići provedbom projekta

 • Uspostavljeno 14 multidisciplinarnih i održivih mreža za pružanje podrške preživjelim/svjedocima u  ciljnim područjima,
 • Uspostavljena efikasnija saradnja i aktivno učestvovanje odgovornih institucija i organizacija za sistem podrške,
 • Unaprijeđena svijest o potrebama preživjelih i svjedoka kod odgovornih institucija koje imaju uticaja na obezbjeđenje pristupa pravdi i rehabilitaciji,
 • Podignuta svijest  građanske i profesionalne javnosti o pravima preživjelih i svjedoka i ulozi mreža za podršku preživjelim /svjedocima,
 • Osnaženi kapaciteti lokalnih nevladinih organizacija kao članica mreža za osmišljavanje intervencija i unaprijeđenje usluga za preživjeli/svjedoke,
 • Lokalne nevladine organizacije kroz svoj rad u mrežama pružaju konkretnu podršku za poboljšanja usluga za preživjeli/svjedoke,
 • Lokalne nevladine organizacije aktivnije učestvuju i sarađuju u zajedničkim aktivnostima multidisciplinarnih timova u 14 projektnih područja.

 

Postojeće mreže za podršku preživjelim/svjedocima:

U BiH postoji pet mreža za podršku preživjelim/svjedocima i to u: Zeničko-dobojskom kantonu, Unsko-sanskom, Srednjobosanskom i Tuzlanskom kantonu koje su uspostavile MEDICA Zenica i Vive Žene, Tuzla te u Grad-u  Banja Luka uspostavljenju od strane Fondacije Udružene žene i Udruženje Medica.

Glavni izazov ovog projekta je multipliciranje postojećih modela rada mreža u druge dijelove BiH gdje takve mreže podrške preživjelim/svjedocima ne postoje: Sarajevski kanton, Hercegovačko–neretvanski kanton, Bosansko-podrinjski kanton, Posavski kanton, Brčko Distrikt, te regije Doboj, Bijeljina, Istočno Sarajevo i Trebinje.

 

Metodološki okvir za provođenje projekta jeste kontekstualni i integrativni multidisciplinarni pristup, koji se bazira na sljedećim principima:

 • Pristup zasnovan na ljudskim pravima i rodno odgovoran pristup sa fokusom na promociju, zaštitu i ostvarivanje ljudskih prava preživjelih/svjedoka kao i na jačanje institucionalnih kapaciteta na lokalnim nivoima kako bi se eliminisali svi oblici nasilja,
 • Holistički pristup u rješavanju prava i potreba preživjelih,
 • Koordinacija, umrežavanje i multisektorsko partnerstvo koje uključuje vladine, nevladine i druge organizacije civilnog društva koje direktno rade na pitanjima traume, ratne torture i pružanja podrške svjedocima,
 • Posvećenost i opredjeljenost za razmjenu znanja i modela dobre prakse kroz dokumentovanje, evaluaciju i distribuciju rezultata.

 

Osnaživanje kapaciteta članica mreža za podršku preživjelim/svjedocima bit će provedeno kroz sistematsku edukaciju i treninge kako bi se spriječila retraumatizacija i doprinijelo poboljšanju zaštite i rehabilitacije preživjelih/svjedoka prije, tokom i poslije svjedočenja. Ova aktivnost će osigurati da preživjeli i svjedoci imaju pristup odgovarajućoj podršci, bez obzira na nacionalnost, pol ili mjesto prebivališta.

Osnaživanje kapaciteta lokalnih nevladinih organizacija realizirat će se  kroz treninge o uspostavljanju i vođenju mreža kako bi dugoročno preuzeli vodeću ulogu u uspostavljenim mrežama i osigurali jednak pristup, zaštitu i tretman ove populacije u lokalnim zajednicama.

Podrška svjedocima će biti koordinisana i pružat će se  od najranije faze njihovog uključivanja u sudske procese kroz korištenje postojećih znanja i kapaciteta projektnog tima.

Ova internet stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove internet stranice je isključiva odgovornost
U.G. Vive Žene i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije